legal

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN KAMPERFLORA BY BLOEMENZO JOYCE

Artikel 1 Definities

1. KamperFlora by Bloemenzo Joyce, gevestigd te Kampen, KvK-nummer 75135302, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Opdrachtnemer.
2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.
3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan opdrachtnemer tegen betaling werkzaamheden voor opdrachtgever verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten, levering van diensten en producten door of namens opdrachtnemer waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door opdrachtnemer in het kader van de opdracht ingeschakelde derden, zoals personeel.
3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3 Offertes

 Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalenderdagen.
2. Opdrachtnemer kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4 Tarieven en betalingen

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Een offerte wordt op maat voor het betreffende project gemaakt. Op de offerte staat het gebruikelijke uurtarief met een geschat aantal uren vermeld. Aan deze schatting kunnen geen rechten worden ontleend. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals reiskosten of meerwerk, zullen achteraf worden gefactureerd.
3. Met acceptatie van de offerte ontstaat de verplichting tot betaling. Opdrachtnemer is gerechtigd een aanbetaling te vergen, in fases te factureren en de werkzaamheden op te schorten tot een (volgende) betaling is voldaan. Een trouwdatum is pas definitief gereserveerd na het voldoen van de aanbetaling.
4. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Opdrachtnemer heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen.
5. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt, of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is, of de werkzaamheden eerder aan dienen te vangen.
6. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
7. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.
8. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5 Informatieverstrekking

1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan opdrachtnemer.
2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Opdrachtnemer zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
4. Stelt opdrachtgever niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

 Opdrachtnemer voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat opdrachtgever beoogde. Daarnaast kan opdrachtnemer geen resultaten garanderen; deze zijn mede afhankelijk van andere factoren en personen in het bedrijf van opdrachtgever en verbonden bij het evenement.

Artikel 7 Wijziging van de overeenkomst

 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aan.
 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing worden beïnvloed. Opdrachtnemer stelt de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 Annulering van een overeenkomst door de opdrachtgever is enkel schriftelijk mogelijk. Bij annulering tot 30 kalenderdagen voor de trouwdatum wordt 25% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht; bij annulering tussen 30 en 7 kalenderdagen is opdrachtgever gehouden 50% van het totaalbedrag te voldoen en annulering binnen 7 kalenderdagen resulteert in volledige betaling.
 Indien de opdracht wordt verzet naar een andere datum, is opdrachtnemer gerechtigd de kosten die gepaard gaan met de wijziging door te berekenen aan de opdrachtgever.
 Naast bovenstaande annuleringskosten worden tevens de (annulerings)kosten voor de locatie en overige derde partijen doorberekend aan de opdrachtgever. Voor de annuleringsvoorwaarden wordt verwezen naar de algemene voorwaarden van deze derde partijen.

Artikel 8 Overmacht

1. In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, ongevallen, brand of overheidsmaatregelen.
2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zo lang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.
3. In geval van een zakelijke overeenkomst zijn partijen gehouden de werkzaamheden te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand.

Artikel 9 Herroepingsrecht

 Opdrachtgever heeft een bedenktijd van 14 kalenderdagen om de aankoop van producten uit de webshop te ontbinden. Opdrachtnemer heeft het recht de opdrachtgever te vragen naar de reden van herroeping, maar opdrachtgever is niet verplicht een reden op te geven.
 De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat de opdrachtgever het product heeft ontvangen.
 Vanwege de houdbaarheidsdatum zijn bloemwerken wettelijk uitgesloten van het herroepingsrecht.

Artikel 10 Verplichtingen bij herroeping

 Opdrachtgever dient tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Het product mag slechts worden geïnspecteerd zoals dat in een winkel toegestaan zou zijn.
 Waardevermindering van het product door omgang in strijd met het in lid 1 genoemde komt voor rekening van de opdrachtgever.
 Opdrachtnemer stuurt na ontvangst van de melding van herroeping een ontvangstbevestiging aan de opdrachtgever.
 Opdrachtnemer vergoedt de betalingen van de opdrachtgever binnen 14 dagen nadat de opdrachtgever de herroeping kenbaar heeft gemaakt.

Artikel 11 Uitoefening van herroepingsrecht

 Opdrachtgever meldt schriftelijk en binnen de bedenktijd aan opdrachtnemer dat zij gebruik maakt van het herroepingsrecht.
 Binnen 14 dagen na de melding zoals genoemd in lid 1 van dit artikel, stuurt de opdrachtgever het product, in originele staat en verpakking, terug.
 De bewijslast voor juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht komt toe aan de opdrachtgever. Opdrachtgever dient een verzendbewijs te kunnen tonen aan opdrachtnemer.
 De kosten van het terugzenden van het product komen voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 12 Levering en bezorging

 Als verzendadres geldt het adres dat de opdrachtgever heeft opgegeven. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.
 Opdrachtnemer is enkel gehouden te leveren in de door haar aangegeven leveringsgebieden, zijnde Nederland.
 Opdrachtnemer streeft ernaar geaccepteerde bestellingen binnen 2 werkdagen te verzenden, tenzij een langere termijn is afgesproken of een product niet op voorraad is.
 Wanneer de bezorging vertraging heeft, ontvangt de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien de bezorging langer duurt dan 4 weken heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Opdrachtnemer zal het bedrag dat de opdrachtgever heeft betaald binnen 14 kalenderdagen na ontbinding terugbetalen.

Artikel 13 Aansprakelijkheid schade

1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
3. Opdrachtgever is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de geleverde diensten en producten.
4. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst.
5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gevolgen van eventuele aanpassing door derden of opdrachtgever in door haar aangeleverd materiaal.
6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het stukgaan van producten indien hier niet zorgvuldig mee om wordt gegaan.
7. In het geval dat Opdrachtnemer een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, dan wel door opdrachtnemer aan opdrachtgever in rekening is gebracht in de drie maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade.
8. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en producten.
9. Indien opdrachtgever schade aanbrengt aan materiaal dat door opdrachtnemer beschikbaar gesteld of dit materiaal verloren laat gaan, is opdrachtgever gehouden de vervangingswaarde te vergoeden. Bij artikelen die niet schoon worden teruggebracht zullen schoonmaakkosten in rekening worden gebracht, die in eerste instantie verrekend zullen worden met de borg.

Artikel 14 Intellectueel eigendom

 De intellectuele eigendomsrechten op de door opdrachtnemer aan opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen berusten bij opdrachtnemer. Het is opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
 Het is niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen in het concept van opdrachtnemer, tenzij anders overeengekomen.
 Het eigendom van producten gaat pas op opdrachtgever over na volledige betaling van het bedrag.
4. Elke handeling in strijd met dit artikel wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
5. Bij inbreuk komt opdrachtnemer een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
6. Met het aangaan van de overeenkomst geeft opdrachtgever opdrachtnemer toestemming beeldmateriaal te gebruiken voor haar portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal en demonstratiemateriaal, tenzij hier vooraf uitdrukkelijk bezwaar tegen is gemaakt.

Artikel 15 Bijzondere bepalingen

 Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Opdrachtgever wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.

Artikel 16 Klachten en garantie

 Opdrachtgever is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten en content zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan opdrachtnemer. Er dient een redelijke termijn gegund te worden een passende oplossing te vinden.
2. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.
3. Bij de aankoop van een boeket wordt 7 kalenderdagen garantie verschaft, mits de bloemen schuin zijn afgesneden, voeding in het water is gedaan en overige instructies van opdrachtnemer voldoende zijn opgevolgd.
4. Sinds 15 februari 2016 is het voor klanten in de EU ook mogelijk om klachten over fysieke aankopen uit de webshop aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer de klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het opdrachtgever vrij om de klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Artikel 17 Geschilbeslechting

1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Geschillen zullen worden beslecht in het arrondissement waarin opdrachtnemer is gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.
4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Opdrachtnemer en betrokken derden 12 maanden.